Archive pour 'anacroisés'

ANACROISES (2/12/15)

Un anacroisé est un « mots-croisés » où les définitions sont remplacées par les « tirages ». Un tirage de lettres peut correspondre à plusieurs solutions dont une seule convient dans la grille proposée. Commencez par les tirages qui n’ ont qu’une correspondance, puis 2….
Les « tirages » sont fournis à partir de 4 lettres.Tous les mots appartiennent à l’ ODS7.

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15
 A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O

 

Horizontalement Verticalement
A1)ACEINTY …………..A9)AENOTVY (+1)
B1)CEELNORT (+2)..  B10)AAITTU)
C1)AEIT (+1)………….C7)AAPST(+2)
D3)ADEEIPRSSST (+2) 
E1)DEIS)………………..E6)AEIHSS (+1)
F7)EEINRS (+8)……..
G3)ADIOT(+1) ………..G11)AAITV
H12)AEEN
I2)ARST (+5)………….I10)ACTT
J4)EEGILOR
K1)AESSS (+1)………..K10)AACEHP
L6)AEGIMN (+4)
M8)AAGN
N1)ELNOTT (+1)……..N8)ACEEEGNS(+1)
01) AEEMRST (+4)…..O9)AEISSST (+3)
1A)CDEEIPRS(+3)………1J)ABBELS (+1)
2H)ESTU (+2)
3A)AACDEEIMS………….3K)EISTU (+3)
4A)EINOS (+2)…………..4I)AEGS (+2)
5F)ADEORS (+3)
6L)AEIN
7A)AEINRTT (+10)
8B)AINTT (+2)…………..8H)AEIILMN
9C)IOPSSU………………..9L)AAGG
10A)AEOSST (+1)………10H)AEEGNRST(+6)
11A)AAERSSY (+2)…….11K)AENPS (+3)
12F)AACEHV (+1)
13A)AENSS (+3)………..13G)ACEIINPST (+1)
14E)AEIM (+3)
15A)EEEIQSTTU(+1)…..15K)EEILS (+3)

solution

ANACROISES DE DIDI (05/08/15)

Un anacroisé est un « mots-croisés » où les définitions sont remplacées par les « tirages ». Un tirage de lettres peut correspondre à plusieurs solutions dont une seule convient dans la grille proposée. Commencez par les tirages qui n’ ont qu’une correspondance, puis 2….
Les « tirages » sont fournis à partir de 4 lettres.Tous les mots appartiennent à l’ ODS6.

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15
 A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O

 

Horizontalement Verticalement
A1)ACDEELM ……….A9)ACELNSU (+3)
B1)EEOPRSUU ……. B10)AEINTV (+5)
C1)CEEIT ……………C7)DEMOS(+2)
D6)BDEEIORS (+2)..E5)ACEEMNT (+1) 
F1)ENRTU (+2)…….F7)EEIOST (+1)
G3)EIMST (+2)……..G11)AEESV (+1)
H1)EENRST (+3)…..H12)DEEI
I2)AEEIRTT (+3)…..I10)DINU
J4)AEGILRT (+3)
K1)AABDEIRS (+1)..K10)EIIINT
L6)EEIILRRTT……….M5)ACEELLT
N1)ALLNOS (+1)…..N8)AEIIMOSS
O1)EEORSSS (+1)…O9)EEINNST (+2)
1A)CDEEIRST (+3)…..1J)ADEEIL (+1)
2H)AELTT (+2)
3A)CEINNOORT……….3K)ABSTU (+3)
4A)ELSU (+3)………….4F)EEIRRST (+3)
5E)ACEELNR (+5)
6G)AAEEMSSTT (+1)
7A)DEEIMSU …………..7I)AIRTT (+5)
8B)BEORS (+5)………..8H)EEGHIRS )
9C)MNOO………………..9L)EILT (+2)
10A)EEITUV……………10H)AIIILLTT
11A)AACESST (+2)…..11K)EEIMN (+1)
12F)DEIIORV (+1)
13A)EINRT……………..13G)ADEILNRTU (+1)
14E)ERSU (+5)
15A)CEEEERSST………15K)EESST

ANACROISE DE DIDI (11/07/15)

Un anacroisé est un « mots-croisés » où les définitions sont remplacées par les « tirages ». Un tirage de lettres peut correspondre à plusieurs solutions dont une seule convient dans la grille proposée. Commencez par les tirages qui n’ ont qu’une correspondance, puis 2….
Les « tirages » sont fournis à partir de 4 lettres.Tous les mots appartiennent à l’ ODS6.

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16
 A
B
C
D
E
F
G
H I I
I
J
K
L
M
N

 

Horizontalement Verticalement
A1)AACEHMNS (+1).A10)AENNOPS
B1)ACELMSU (+1).. B9)AELLS (+2)
C1)AEEMR (+3) ……C7) ACELNORTU (+2)
D1)EINS (+2) ………D6)EEHNOT 
E5)EEMST (+1)……..E11)EEFLRT (1)
F1)ABDHIJ………….
G9)ACDEEIIR
H3)CDEEIMNS (+1)
I1)ACCEEHR (+2)….I9)EEMN (+1)
J10)AEISTUV (+1)
K1)CEEIP (+1)……..K11)AFINST (+1)
L7)OOTT……………..L12)CEERT (+1)
M1)AEEHST.(+2)….M8)AEEHNPRST
N1)AEEEIRSS……….N10)AERSTU (+9)
1A)AAMN (+1)…1F)EEHM…1K)AEPR (+3)
2A)AAIIMRT (+1)
3A)ACEM (+1)….3H)ACCEIHN (+2)
4A)ENSU (+1)….4F)ACCEEJNOS
5K)EEST (+2)
6D)BEEMMSU
7A)CEESH (+2)..7G)CDEIRT (+3)
8C)AORS…………8J)EOPRT (+5)
9B)EEGINNOS
10A)EPTU (+1)…10F)EERSS (+1)
11A)AELLR (+1)
12E)ACDEEHIMNN
13A)AAIIIFNN…13J)EIRRV (+1)
14I)AEFIPR
15A)EEELP (+1)..15G)ACEEOSTT
16D)AERT (+3)..16I)EEPST

Anacroisés 14×14 (13/03/2015)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N

horizontal:
A) ACIMNOSS / AINST (+3) – B) AEEMN(+2)/ AAAELLPT –  C) EEIRV (+2)
D) EIRSSSU (+4) – E) AEIMNR (+5) / LOOS F) AFNNO –  G) AIOSS (+1)
H) ELSU (+3) / AEEGINORS (+2)-  I) AAMMOSST J) AEHNT (+2) / AEEILRT (+3)
K) AELS (+2) –  L) BEOSSS / EEHTT – M) AEEMPT (+1) – N) AEEEILLNNNOSST
vertical:
1)AAADMNST / AENSU (+2) – 2) AENST (+4) – 3) CEFIRT – 4) AELMMORSST
5) EENRSTV (+3) – 6) EORU (+1) – 7) EIPS (+3) / AELMNOR  (+1) – 8) AAEGST
9) AAEILSSSTU – 10) AILNT (+1) – 11) AERST (+10) / DIIS – 12) DEESU
13) EEILM (+2) / AILTR (+3)  -  14) EEINNORST (+3) / EENS (+1)

SOLUTION

Anacroisés 14×14

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14
 A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N

Horizontal:
A) AAAUGLP / AAIPRS (+4) B) AAILMNST (+1)
C) AAACRSST E) AAIUCLLP F) AECNRS (+8)
H) AAEBCNT I) AAECDNR (+2) AECNR (+9) J) AABCM
K) AAEBFL L) AAAEUCDT N) AAAUBRSSTT
Vertical:
1) AAAEHLST  / AACCS    2) AAACDNRR   3) AAADMRS (+1)
4) AAEBLPSSS   5)  AAAUGNR   7)    AAISS   8)  AEULT (+2)/AAACFLT
10) AALMS  (+2)  /  AAIBNN (+1)   11)  AACNT (+2)
12) AAECLNT (+2)   14)  AAAELMNRST

solution

ana-croises 12 x 12

K

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
 A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L

horizontal:
A- ABCEINS  B- AAEILNNORSSY  C- EGLMO (+1)  D- AAIILNPR
E- EHLOST   F- EEEILS    G- AEEKNRSS     I- EERSST (+5)
J- EIINRSTT (+2)    K-   AEINR  (+4);       AEINT (+4)
L- EEIILLNOORSS

vertical:
1- ACEEGIORT (+1)     2-  AALMNO    3- EEIRSSTT (+1)   4-  EEENRRS
5- EEHMNPY       6- AEORSSS (+1)     7-  AENST (+4)   8-  EEELRRV (1)
9-  IILMORS   10-   CINOS (+2) / HINOST   12-   AAEIIILMRSSS

solutions:

Solution anacroises 14×14 du 13/03/2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
A  M  O  C  A  S  S  I N  S  A  T  I  N
B  A M E N E P A L A T A L E
C  N  R  I  V  E  E A  R  U  S
D  D  I  T  R  U  S  S  I  S  E  E  T
E  A  N  I M  E  R  E  U  S  O  L  O
F  T  F  A  N  O  N  S  T  S  I  R
G  A  S  E  T  O  A  S  I  S  M  I
H  S  E  U  L  O  R  G  A  N  I  S  E  E
I  A  S  S  O  M  M  A  T  D  U  N
J  A  N  E  T  H  A  T  E  L  I  E  R
K  U  T  R  L E  S  A  D  I S
L  N  B  O  S  S  E  S  T  H  E  T  E
M  E  T  A  M  P  E  I  I I  A  N
N  S  E N  S  A T  I  O  N N  E  L L E

Solution anacroises 12×12

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
 A  C  A  B  I  N  E  S  S  C  I  A
B  A  N  A L  Y  S  E  R  I  O  N S
C  G  O  L  E M  N  E M  I  S
D  O  M  P  R  A  L  I  N  A  I
E  T  A  R  H  O  T  E  L  S  M
F  E  L  I  E  E  S  V  O  X  I
G  R  S  N  E  A  K  E  R  S  L
H  I  V  E  S  S  A  R  H U  E
I  E  S  T  E  R  S  F  I  E  R
J  T R  I  E  S  T  I  N  A
K  N  I  E  R  A  E N  T  A  I
L  O  I  S  E  L  L  E  R  I  O  N  S

 

Solution anacroisé 14×14

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14
 A  A  L  P  A  G U  A  A  S  P  I  R  A
B  L  L  U  S  T  A  M  I  N  A  L
C  T  R  A  C  A  S  S  A  A  C  A
D  H  A  N  R  A  U  L  A I  R
E  A  N P  A  U  I  L  L  A  C  O  M
F  E C  R  A  N  S  E  U  A  C  T  A
G  A  A  S  A C  T  A  N  A  N
H  S  R  A  S  B  A  C  A  N  T E  T
I  D R  A  C  E  N  A  N  A  C  R  E
J  C  A  M  B  A  A  L  L  A  A  I  S
K  A  A  L  L  A  F  A  B A  L  E
L  C  A  D  E  A  U  T  A  I  R  A  I
M  A  R  A  S  L  I  T  A  N  A  L
N  S  A  S  T  A  R  A  B  U  S  T  A  S

solution anacroisé du 2/12/15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
A c y a n i t e v o y a n t e
B r e c o l e n t t a i a u t
C e t a i t a p a s s a i
D p d e p a r t i s s e s q
E i d e s h a i s s e e a u
F d o m a i n s e r e m e
G e i o d a t o a v a i t
H s u e o  u e u e a n e e
I t s a r  i  l t a c t s
J b e g e o l i e r h i a
K a s s e s  m a p a c h e
L b u s a m i g n e i l
M e p i  r i n a g a p s i
N l e t t o n a g e n c e e s
O s t e a m e r a s s i s t e

Unblog.fr | Créer un blog | Annuaire | Signaler un abus